Analizy finansowe

Analizy tabelaryczno-opisowe z wnioskami i propozycjami działań w przyszłości. Analizy często bazują na raportowaniu zarządczym, ale do tabel i wykresów dodają wyjaśnienia, opisy i proponowane rozwiązania. Analizy finansowe często zwracają uwagę na mocne i słabe strony firmy, wybranego obszaru firmy lub konkretnego przedsięwzięcia. Prawidłowa analiza finansowa wskazuje kierunki działania firmy i metody poprawy słabych punktów.

Typowe przykłady analizy finansowej: sprzedaż w kontekście rozwoju rynku (udział w rynku, prognozy dla rynku), przyczyny wzrostu / spadku rentowności (wzrost kosztów materiałów, spadek cen), zmiany w strukturze kosztów firmy (bezpośrednie / pośrednie / ogólne, produkcyjne / nieprodukcyjne), rodzaje ryzyka finansowego wpływającego na wyniki firmy (kursy walut, stopy procentowe).